U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Update m.b.t. reorganisatie Makeni Ecumenical Centre (maart 2018)
In september 2017 hebben u via  onze website en nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het reorganisatieproces wat is ingezet op Makeni Ecumenical Centre. Inmiddels zijn hier een aantal belangrijke stappen in gezet. De trainingsprogramma’s voor volwassenen, waarbij mensen vervolgens gehuisvest werden in één van de vestigingsdorpen, zijn stopgezet. Het afhandelen van alle financiële en juridische aspecten, met het oog op het realiseren van zelfstandigheid van deze dorpen, is momenteel in volle gang en is een tijdrovend karwei.

Makeni wil zich de komende jaren focussen op het rendabel maken van haar onderwijsfaciliteiten. Het leerlingenaantal op zowel de primary als de secondary school is veel te laag om financieel gezond te kunnen zijn. De groeiende concurrentie van vele andere scholen in de omgeving speelt hierin een grote rol.

Wat betreft haar NGO taken blijft St. Nicholas Children’s Village voorlopig bestaan. Het is wel mogelijk dat ook hier veranderingen doorgevoerd zullen worden, zie het het nieuwsbericht onder de foto's. Ook het helpen van kwetsbare kinderen via het Home Based Care programma blijft draaien, zolang hier sponsoren voor te vinden zijn.

De steun die Pearl foundation via Makeni geeft aan onze doelgroep zal vooralsnog dus nog nodig blijven en doorgaan. We houden de ontwikkelingen verder goed in de gaten. Mochten er verdere veranderingen plaatsvinden, dan houden we u uiteraard op de hoogte via de website of onze nieuwsbrief!

Practicumlokaal in gebruik
De tieners van het Corlear Corlege die in 2016 met Henri op expeditie zijn geweest naar Zambia hebben destijds zowel financieel als praktisch een mooie bijdrage geleverd aan de realisatie van het practicumlokaal op Makeni. (Lees er hier meer over) Inmiddels is dit lokaal volop in gebruik. Mede hierdoor functioneert Makeni nu ook als ‘’examination centre’’.

Ontwikkelingen m.b.t. St. Nicholas Children’s Village

Al sinds lange tijd worden (wees)kinderen die zich in een problematische situatie bevinden opgevangen  door Makeni Ecumenical Centre. In sommige gevallen is dit van tijdelijke aard, in veel gevallen blijft het kind in het ‘weeshuis’ wonen tot een jaar of 18; het jaar waarop de meesten hun middelbare school afronden. Hierna komen ze op eigen benen te staan en worden ze met hulp van sponsoren verder ondersteund in hun vervolgopleiding.

Vrij recent is de Zambiaanse overheid begonnen met het actief verkondigen van nieuw beleid op instituten waar kinderen worden gehuisvest. Dit is geen unieke ontwikkeling, wereldwijd gezien is er sprake van een veranderende visie omtrend dit onderwerp. Kern van het Zambiaanse beleid is:

  • Het huisvesten van een kind in een instituut, voor een periode langer dan 6 maanden, is geen wenselijke situatie
  • Armoede alleen mag geen reden zijn een kind in een instituut te plaatsen
  • Indien mogelijk heeft het de voorkeur om een kind in nood te plaatsen binnen zijn/haar familie
  • Huisvesting in een pleeggezin heeft de voorkeur boven huisvesting in een instituut
  • De overheid moet verantwoordelijkheid nemen voor kinderen in nood en voorzien in de opvang hiervan
  • Desbetreffende instituten moeten actief werken aan het re-integreren van kinderen binnen hun eigen familie of het zoeken naar alternatieve oplossingen.

De medewerkers van Makeni Ecumenical Centre hebben recent een meerdaagse training gehad m.b.t. dit nieuwe overheidsbeleid. Het lijkt duidelijk dat navolging van dit beleid een effect zal hebben op de manier waarop Makeni kinderen huisvest in St. Nicholas.

Makeni is momenteel een proces gestart waarin haar werkwijze wordt vergeleken met dit beleid. Er is ook een start gemaakt met het opnieuw in kaart brengen van de verschillende thuissituaties. Wat hier precies de consequenties van zullen zijn wachten wij als Pearl foundation af. Makeni heeft aangegeven hierover te communiceren, zodra er meer duidelijk wordt.